O Nas

Fundacja „CZTERY PORY ROKU ŁODZI”/4PR Łódź/powstała w 2011 r.
Jej podstawowym celem jest uruchomienie potencjału twórczego miasta Łodzi, poprzez różnorodne działania mające na celu przypomnienie o tożsamości kulturowej tego regionu, wywodzącej się z procesu dyfuzji kultur – polskiej, żydowskiej, rosyjskiej
i niemieckiej.

Różnorodność kulturowa Łodzi, to unikalny genotyp , który odróżnia je od innych polskich miast. Łódź jest miastem o zupełnie wyjątkowym dla Polski dziedzictwie: architektonicznym, urbanistycznym oraz historyczno – społecznym.
ŁÓDŹ JEST WYJĄTKOWA W SKALI EUROPEJSKIEJ dzięki zachowaniu wszystkich elementów charakterystycznych dla dziewiętnastowiecznych miast przemysłowych,
a szczególnie: zespołów fabrycznych, fabryczno-rezydencjonalnych
i mieszkaniowych. Niestety, dziedzictwo to ulega materialnemu i mentalnemu rozpadowi.

Zmiana stosunku do problemów Łodzi, uwzględniająca historię specyficznej
i wyjątkowej tożsamości kulturowej tego obszaru, może być punktem zwrotnym
w opracowaniu strategii rozwoju miasta.


Dlatego też, traktując kulturę jako sposób istnienia zbiorowości społecznej
w dynamicznym procesie przemian, najważniejszym zadaniem Fundacji jest
pokazanie, na bazie rekonstrukcji symboliki kulturowej dawnej Łodzi, sposobu korespondencji tradycji z czasem teraźniejszym, a także ukazanie możliwych perspektyw rozwoju miasta.