AKTUALNOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINK DO PREZENTACJI

Szanowni Państwo.
Przedstawiamy Państwu ofertę prezentacji wystawy czasowej

z elementami multimedialnymi

„ŻOŁNIERZE WYKLĘCI-POLSKA GOLGOTA”.

Aktualnie zbieramy deklarację chęci prezentacji naszej wystawy

w Państwa jednostce historyczno-kulturalnej.

Adresatami naszej oferty są: muzea , domy kultury , szkoły,

organizacje pozarządowe oraz inne ośrodki edukacyjne

związane z historią, kulturą, sztuką.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą

prosimy o przysłanie e-maila zwrotnego.

Nawiążemy z Państwem kontakt telefoniczny w celu ustaleń

terminu wystawy.

OPIS WYSTAWY

„ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – POLSKA GOLWYSTAWA MULTIMEDIALNA

Określenie „Żołnierze Wyklęci” zostało sformułowane przez historyka, Leszka Żebrowskiego,
a spopularyzowane przez publikację Jerzego Ślaskiego o tym samym tytule. Określenie „wyklęty”
w zastosowaniu do żołnierzy, którzy prowadzili w okresie powojennym nierówną walkę z reżimem komunistycznym,
w sposób jednoznaczny stawia semantyczny nacisk na pozycję ich wykluczenia z obszaru życia społecznego,
a tym samym odebrania im należnego miejsca na kartach polskiej historii. Wprowadzenie do naszego prawodawstwa określenia „Żołnierze Wyklęci” nastąpiło ostatecznie
15 lutego 2011 roku, gdy w życie weszła ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, który to dzień obchodzimy co roku 1 marca.

Pomimo upływu lat w dalszym ciągu spotykamy się z licznymi działaniami władz,
zarówno na szczeblu ogólnopolskim jak
i regionalnym, gdy inicjatywy zmierzające do upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych są blokowane,
a przywrócenie należnej czci ludziom, którzy oddali swoje życie za ojczyznę nadal jest tematem
„wyklętym” i często przechodzi do strefy tabu. Dlatego właśnie to określenie, w naszym pojęciu,
jest najwłaściwszą egzemplifikacją ciągle aktualnego, na szeroko rozumianej płaszczyźnie społecznej, problemu i zasługuje na prezentację w formie wystawy tematycznej.

Ekspozycja „Żołnierze Wyklęci – Polska Golgota” w sposób niekonwencjonalny, odmienny od tradycyjnego wykładu historycznego czy wystawy muzealnej ukaże biogramy blisko sześćdziesięciu oficerów i żołnierzy konspiracji niepodległościowej okresu II wojny światowej, którzy po 1945 roku nie złożyli broni ­– tak, jak prowadzili nieugiętą walkę
z okupantem hitlerowskim, tak dalej w osamotnieniu walczyli
z najeźdźcą sowieckim i jego polskimi pomocnikami. Przedstawimy postacie tej miary, co oficer będący symbolem, wręcz ikoną wszystkich „Wyklętych”, jakim był Stanisław Sojczyński „Warszyc” – twórca i pierwszy dowódca Konspiracyjnego Wojska Polskiego czy Aleksander Krzyżanowski „Wilk”, dowodzący operacją Armii Krajowej „Ostra Brama”, operacji która przyczyniła się do wyzwolenia Wilna spod okupacji niemieckiej. Wielu jego żołnierzom „podziękowano” za ich męstwo wywózką do łagrów sowieckich, a samemu „Wilkowi” więzieniem ubeckim
i torturami zakończonymi jego zgonem. Inni „Wyklęci” to m.in.: cichociemny Hieronim Dekutowski
„Zapora” – bohaterski
i brawurowy dowódca partyzancki, stracony w więzieniu ubeckim; Edward Jasiński „Nurt”, dowódca 8 pułku piechoty AK –stracony w marcu 1945 roku; czy płk dypl. Jan Rzepecki „Prezes” ­– w 1945 roku delegat Sił Zbrojnych na Kraj. Rzepecki przeżył więzienie, zmarł w 1983 roku. Przeżył także Wojciech Borzobohaty „Wojan”, szef sztabu płk. Rzepeckiego. Niemniej 8 lat spędził w więzieniach PRL-owskich, a na swą rehabilitację od opuszczenia więzienia, późniejszy założyciel
i pierwszy prezes Światowego Związku Żołnierzy AK, czekał lat 12 (!)
Wystawa „Żołnierze Wyklęci – Polska Golgota” stanowić będzie hołd złożony zapomnianym uczestnikom
walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Mordowani i więzieni w swym własnym kraju,
wywożeni do Związku Sowieckiego, nie doczekali się i w wolnej Polsce pełnego zadośćuczynienia. Zostali zrehabilitowani, pośmiertnie awansowani ­– „Warszyc” i „Wilk” nawet do stopni generalskich,
ale nie egzystują w pamięci narodowej. Nie są znani ogółowi społeczeństwa, zarówno dorosłym obywatelom,
jak i młodzieży.
Ambicją twórców ekspozycji jest edukacja historyczna i patriotyczna społeczeństwa, wzbogacenie jego wiedzy o dziejach Polski XX stulecia, ukazania postaci naszych bohaterów narodowych. Byli to bowiem ludzie, którym przyszło walczyć w osamotnieniu, bez żadnej nadziei pomocy ze strony dawnych sojuszników
– aliantów zachodnich, byli to także ludzie zdradzani niekiedy i przez własnych rodaków.
Dodatkowym walorem wystawy jest możliwość wybrania różnych wersji ekspozycji, za każdym razem dostosowywanych do posiadanego przez Państwa pomieszczenia, jak również wybrania wersji ukazującej postaci „Żołnierzy Wyklętych” związanych z Państwa miastem, gminą czy powiatem. W ten sposób wystawa zyskuje też walor ekspozycji wzbogacającej wiedzę lokalnych społeczeństw o swej własnej historii regionalnej.

Wystawa tematyczna będzie realizowana na dwóch obszarach z zastosowaniem technik multimedialnych. Pierwszym obszarem jest teren zewnętrzny przed wejściem do muzeum, na którym zostanie zaprezentowana instalacja artystyczna, której celem jest emocjonalne „nastrojenie” widza
i przygotowanie do odbioru zasadniczej części ekspozycji zlokalizowanej na terenie muzeum.
Wystawa (zasadnicza) – „Żołnierze Wyklęci – Polska Golgota” jest alegorią cierpienia Chrystusa
od momentu pojmania, aż do złożenia do grobu, które w konsekwencji prowadzi do zmartwychwstania.
Ta forma ekspozycji będzie realizowana w trzech częściach.

Część I – POJMANIE

Część II – SĄD

Część III – UKRZYŻOWANIE

REALIZACJA WYSTAWY

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą to prosimy uprzejmie o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów realizacji projektu.